Mława.Plan dla „Kozielska” a krematorium

Petycja, protest, spotkanie grupy mieszkańców z burmistrzem w sprawie planów budowy krematorium przy cmentarzu komunalnym(pisaliśmy o tym w poprzednim numerze TC) – te wydarzenia spowodowały, że temat pojawił się, 7 marca, podczas sesji  Rady Miasta. I to bardzo konkretnie, bo radni podjęli uchwałę o przystąpieniu miasta do przygotowania planu przestrzennego zagospodarowania dla osiedla „Kozielsk”, na terenie którego znajduje się cmentarz i planowane krematorium.

W początkowym porządku obrad tej sesji, opublikowanym kilka dni wcześniej, nie było punktu o planie zagospodarowania. Wniosek o uwzględnienie go przez radnych złożył burmistrz Sławomir Kowalewski. Uzasadnił go m.in. tym, że ma chronić interesy tych mieszkańców miasta, którzy są przeciwni budowie krematorium. Wszyscy radni zagłosowali za przyjęciem uchwały.

Cele planu

Celem przystąpienia do przygotowania tego planu jest poszerzenie granic cmentarza komunalnego, określenie zasad gospodarowania jego terenem  oraz obszarów znajdujących w jego otoczeniu. Dotyczyć ma także ustalenie ograniczeń w zabudowie i zagospodarowaniu w odniesieniu do stref ochrony sanitarnej. Opracowanie ma służyć również wyznaczeniu nowych terenów inwestycyjnych położonych między drogą S7 a starą „siódemką” z przeznaczeniem na cele związane z przemysłem, produkcją, usługami oraz rozmieszczeniem składów i magazynów.

Obszar planu obejmuje powierzchnię 115 hektarów i położony jest między ul. Nowowiejską, trasą S7,ul. Piaskową, starą „siódemką”, ul. Warszawską i Okólną.

Co ważne, w kontekście krematorium, obowiązujące obecnie dla tych terenów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, uchwalone w 2020 roku i znowelizowane w 2022 r. przewiduje lokalizację takiego obiektu w okolicy cmentarza.

Więcej w TC z 14 marca.

ul. Ściegiennego 2
06-400 Ciechanów
tel/fax: (23) 672 34 02
e-mail: sekretariat@ciechpress.pl