ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Regulamin korzystania z artykułów prasowych

Regulamin korzystania z artykułów prasowych

"Tygodnik Ciechanowski" (wraz z ze swoimi wydaniami i mutacjami) jest publikacją periodyczną w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631; dalej jako: p.a.p.p) oraz internetowym serwisem prasowym będącym mutacją wydania papierowego ( w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku - Prawo prasowe (Dz. U. nr 5 poz. 24; dalej jako: Prawo prasowe), zarejestrowanym przez Sąd Okręgowy w Warszawie wydawanym przez Spółdzielnię Pracy "Ciech-Press" w Ciechanowie.


Ochrona prawna

"Tygodnik Ciechanowski" w postaci wydania papierowego, jak i e-wydania lub internetowego serwisu prasowego, podlega ochronie prawnej określonej zarówno w p.a.p.p., jak i w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, (Dz. U. nr 128 poz. 1402) a także ochronie na podstawie regulacji ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503).

Kopiowanie lub dalsze rozpowszechnianie całości wydania "Tygodnika Ciechanowskiego" lub jego fragmentów, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w p.a.p.p, bez zgody wydawcy jest zabronione. Wyjątki od wyłącznego prawa wydawcy nie mogą naruszać normalnego korzystania z publikacji oraz godzić w słuszne interesy wydawcy.

Biorąc powyższe pod uwagę, Wydawca przedstawia niniejszy regulamin i uznaje, że - w przypadku niektórych rodzajów korzystania w ramach dozwolonego użytku publicznego - stosowanie zasad zawartych w niniejszym regulaminie nie narusza jego słusznych interesów oraz normalnego korzystania z utworu.


I. Słownik pojęć zdefiniowanych w regulaminie korzystania z artykułów prasowych

1. Prasa oznacza dzienniki, czasopisma i Internetowe serwisy prasowe, zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosownie do postanowień art. 20 Prawa prasowego oraz programy radiowe i telewizyjne w rozumieniu ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 1993 r., nr 7, poz. 34.);

2. Materiałem prasowym jest materiał prasowy w rozumieniu Prawa prasowego opublikowany w "Tygodniku Ciechanowskim" wraz z jego wydaniami i mutacjami oraz dodatkami tematycznymi;

3. Artykułem jest Materiał prasowy będący utworem w rozumieniu p.a.p.p., w szczególności prezentujący opinie, poglądy, ustalenia lub stanowisko twórcy na określony temat, a także sprawozdanie lub wywiad;

4. E-wydanie jest to cyfrowa postać egzemplarza dziennika lub czasopisma. E-wydanie jest elektroniczną bazą danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych oraz stanowi utwór w rozumieniu p.a.p.p.;

5. Internetowy serwis prasowy oznacza zbiór stron internetowych dostępnych w sieci internet pod określonymi w stopce serwisu lub regulaminie domenami, będący prasą w rozumieniu Prawa prasowego dostępny wyłącznie dla Użytkowników serwisu;

6. Serwis internetowy oznacza zbiór stron internetowych dostępnych w sieci internet, niebędący prasą w rozumieniu Prawa prasowego;

7. Przedrukiem jest rozpowszechnienie w Prasie przez wydawcę - w celach informacyjnych i w oryginale (całości lub co najmniej 20%) części Artykułu wcześniej rozpowszechnionego w Prasie przez innego wydawcę;

8. Przeglądem prasy są tworzone w celach informacyjnych artykuły bądź audycje, zestawiające informacje na temat tych publikacji i utworów, zawierające ich tytuły, imiona i nazwiska ich autorów (pseudonimy), zaczerpnięte z nich cytaty z ich źródłami oraz komentarze autora przeglądu;

9. Opracowaniem artykułu jest utwór powstały w wyniku adaptacji, tłumaczenia, omówienia lub innego przerobienia. Opracowaniem artykułu jest także przejęcie informacji zawartej w Artykule, wraz z przejęciem układu i struktury jej przedstawienia (tzw. sparafrazowanie). Opracowanie artykułu wymaga podania przypisu, zawierającego tytuł utworu pierwotnego, imię i nazwisko (pseudonim) jego autora oraz źródło;

10. Cytat oznacza urywek rozpowszechnionego Artykułu lub rozpowszechniony drobny Artykuł w całości, przytoczony w innym utworze stanowiącym samoistną całość, w zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości, z podaniem imienia i nazwiska (pseudonimu) twórcy oraz źródła;

11. Prostą informacją prasową, niepodlegającą ochronie prawa autorskiego, jest Materiał prasowy pozbawiony cech indywidualnej twórczości, np. programy telewizyjne, teatralne i kinowe, notowania giełdowe i walutowe, informacje o wypadkach, komunikaty o pogodzie, proste ogłoszenia i wiadomości, sondażowe wypowiedzi czytelników, słuchaczy lub widzów - z zastrzeżeniem ochrony sposobu wyrażenia, w tym w szczególności ochrony układu graficznego oraz danych stanowiących zawartość chronionej bazy danych;

12. Fotografią reporterską jest fotografia będąca uchwyceniem "na gorąco" obserwowanego zdarzenia, migawką tego, co się działo, a nie tłem, w którym wcześniej rozwijała się akcja;

13. Uprawnionym jest wydawca Prasy oraz - w przypadku, gdy wydawca Prasy nie nabył autorskich praw majątkowych albo licencji wyłącznej do Artykułu - podmiot, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe lub licencja wyłączna do Artykułu;

14, Strona znormalizowanego maszynopisu to tekst w postaci kartki maszynopisu zawierający 1.880 znaków ze spacjami lub plik elektroniczny zawierający tekst składający się z 1.880 znaków ze spacjami;

15. Objętość artykułu - liczba znaków ze spacjami w Artykule;

Š - znak zastrzeżenia praw autorskich;

℗ - znak odpłatności;

18. Šâ„— - umieszczenie takich dwóch znaków przy Artykule, w szczególności przy Aktualnym Artykule, oznacza możliwość jego dalszego rozpowszechniania tylko i wyłącznie po uiszczeniu opłaty zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie www.ciechpress.pl i w zgodzie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

19. Użytkownikiem serwisu jest osoba fizyczna lub osoba upoważniona przez Użytkownika Instytucjonalnego będąca subskrybentem lub prenumeratorem serwisu.

20. Użytkownik Instytucjonalny - podmiot, będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub osobą prawną, udostępniającą pracownikom lub współpracownikom dostęp do Serwisu;

21. Subskrypcja Serwisu oznacza wyrażanie zgody przez użytkownika na zasady dotyczące korzystania z tego Serwisu w tym w szczególności politykę prywatności i akceptację plików cookies. Zgoda na subskrypcję może wymagać korzystania z Serwisu za pośrednictwem indywidualnego konta Użytkownika lub akceptacji przez Użytkownika plików cookies;

22. Prenumerata Serwisu oznacza uzyskanie dostępu do Serwisu za odpłatnością w tym w szczególności w systemie "paywall";

23. Wydawca - Spółdzielnia Pracy Ciech-Press, ul. ks. Piotra Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów, tel. 23 672 34 02, f, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

24. SW REPROPOL - Stowarzyszenie Wydawców REPROPOL (dane kontaktowe: ul. Foksal 3/5 00- 366 Warszawa, tel (+48 22) 828 59 33 fax (+48 22) 827 87 18, e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., NIP 525 234 37 42) - organizacja zbiorowego zarządzania reprezentująca Wydawcę.


II. Zasady korzystania z "Tygodnika Ciechanowskiego" przez osoby fizyczne w celach związanych z użytkiem osobistym.

Stosownie do treści art. 23 p.a.p.p. osoby fizyczne niebędące Użytkownikami Instytucjonalnymi, ani osobami korzystającymi z "Tygodnika Ciechanowskiego" w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy lub wykonywania innej współpracy z Użytkownikiem Instytucjonalnym, mogą korzystać z "Tygodnika Ciechanowskiego" jako bazy danych i e-wydania "Tygodnika Ciechanowskiego" lub Portalu Regionalnego Ciech-Press.pl jako elektronicznej bazy danych w zakresie własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym, pod warunkiem, iż "Tygodnik Ciechanowski", e-wydanie "Tygodnika Ciechanowskiego" lub treści z Portalu Regionalnego Ciech-Press.pl zostały pozyskane w sposób legalny i z legalnego źródła.

Osobom fizycznym, które nie są Użytkownikami Instytucjonalnymi, ani osobami korzystającymi z "Tygodnika Ciechanowskiego" lub e-wydania "Tygodnika Ciechanowskiego" lub Portalu Regionalnego Ciech-Press.pl Serwisu Prasowego "Tygodnika Ciechanowskiego" w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy lub wykonywania innej współpracy z Użytkownikiem Instytucjonalnym, Wydawca udziela bezpłatnej zgody na korzystanie z Materiałów Prasowych składających się na zawartość e-Wydania "Tygodnika Ciechanowskiego" lub Portalu Regionalnego Ciech-Press.pl poprzez używanie odnośników (linków) do stron serwisów społecznościowych (np. Fb, Google+) umieszczonych przy tych Materiałach Prasowych.


III. Zasady korzystania z "Tygodnika Ciechanowskiego"w celu dalszego rozpowszechniania przez Prasę i w Internecie oraz cytowania w ramach dozwolonego użytku publicznego.

1) Przedruki

a) Dalsze rozpowszechnianie Artykułów oznaczonych znakami Šâ„— bez uzyskania stosownej licencji od Wydawcy lub SW REPROPOL, jest zabronione, chyba że zostanie uiszczona opłata zgodna z cennikiem; dotyczy to również Aktualnych Artykułów na tematy polityczne, gospodarcze lub religijne.

b) Cennik, o którym mowa w punkcie a) zamieszczony jest na stronie www.ciechpress.pl. Opłaty należy wnosić na podane w cenniku konto bankowe, stosownie do wzoru stanowiącego załącznik do cennika; równocześnie należy przesłać do Wydawcy lub SW REPROPOL dane umożliwiające wystawienie faktury VAT;

c) W celu uzyskania licencji, o której mowa w punkcie a), należy skontaktować się z Wydawcą lub SW REPROPOL;

d) Przedruk fotografii i utworów plastycznych, w tym fotografii reporterskich, jest możliwy wyłącznie na podstawie licencji Uprawionego. W celu uzyskania licencji należy skontaktować się z Wydawcą lub SW REPROPOL;

e) Aktualnym artykułem jest Artykuł na aktualny temat polityczny, gospodarczy lub religijny:

- przez 24 godziny od dnia wydania "Tygodnika Ciechanowskiego" jego wydań, mutacji oraz dodatków lub dokonania aktualizacji e-wydania "Tygodnika Ciechanowskiego" lub Portalu Regionalnego Ciech-Press przed momentem Przedruku w stosunku do rozpowszechnień w Internetowym serwisie prasowym, dzienniku, programie radiowym i telewizyjnym,

- 7 dni przed datą Przedruku w stosunku do rozpowszechnień w tygodniku,

- 14 dni przed datą Przedruku w stosunku do rozpowszechnień w dwutygodniku,

- 31 dni przed datą Przedruku w stosunku do rozpowszechnień w miesięczniku,

- 90 dni przed datą Przedruku w stosunku do rozpowszechnień w kwartalniku lub w czasopiśmie o rzadszej częstotliwości.

f) Terminy określone w pkt. e) mogą ulec wydłużeniu, o ile podmiot dokonujący Przedruku wykaże, że temat Artykułu z uwagi na swoją specyfikę jest nadal aktualny;

g) Przedruk Artykułu wymaga podania źródła tzn. nazwy tytułu prasowego wraz z datą jego rozpowszechnienia, nr strony (o ile to możliwe) oraz imienia i nazwiska (pseudonimu) twórcy Artykułu.


2) Przeglądy prasy

a) Przeglądy prasy są możliwie w prasie drukowanej, w programach radiowych i telewizyjnych;

b) Udostępnianie Cytatu z Artykułu w ramach Przeglądu prasy jest możliwe, o ile cytat wraz z komentarzem nie zastąpi potrzeby zapoznania się z Artykułem;


3) Opracowanie

a) Rozpowszechnianie Opracowania Artykułu wymaga licencji Wydawcy. W celu uzyskania licencji należy skontaktować się z Wydawcą lub SW REPROPOL;

b) Sporządzanie i rozpowszechnianie opracowania publikacji periodycznej jest zabronione.


4) Cytat

a) Cytowanie rozpowszechnionego Artykułu jest możliwe w Prasie oraz w Serwisach internetowych będących utworem w rozumieniu p.a.p.p. lub w utworach publikowanych w Serwisach internetowych w celu krytyki lub recenzji;

b) Cytat z rozpowszechnionego Artykułu nie może zastępować potrzeby zapoznania się z tym Artykułem;

c) Cytat z rozpowszechnionego Artykułu - z zastrzeżeniem pkt. d)-f) poniżej - nie może przekraczać 5% objętości tego Artykułu i jednej strony znormalizowanego maszynopisu, ani nie może stanowić więcej niż 20% utworu, w którym jest wykorzystywany. Wszystkie cytaty z Artykułów rozpowszechnione w danym utworze nie mogą przekroczyć 50% zawartości tego utworu.

d) Z zastrzeżeniem pkt. f) poniżej, Cytat z Artykułu, przekraczający 5% objętości Artykułu lub jedną stronę znormalizowanego maszynopisu może zostać potraktowany jako dozwolony dla Prasy Przedruk, o ile spełnia on warunki określone w III pkt 1) powyżej z zachowaniem przewidzianych tam zastrzeżeń i warunków, w szczególności tych, które dotyczą odpłatności. \

e) Co do zasady uznaje się, że zamieszczanie w Internetowym serwisie prasowym lub Serwisie internetowym urywków o objętości nieprzekraczającej 11 słów rozpowszechnionych w Artykule, mieści się w prawie cytatu, pod warunkiem zamieszczenia linku do strony głównej serwisu zawierającego Artykuł oraz deep linku do Artykułu, chyba że jest to niemożliwe z przyczyn technologicznych leżących po stronie Internetowego serwisu prasowego, z którego pochodzi Artykuł.

f) Cytaty przekraczające objętości określone w pkt c) powyżej, mogą być stosowane, o ile podmiot dokonujący Cytatu wykaże, że taki rozmiar Cytatu z Artykułu jest usprawiedliwiony przez szczególny cel, nie narusza normalnego korzystania z Artykułu lub uzasadnionego interesu Uprawnionego.

g) Powtarzające się i systematyczne pobieranie lub wtórne wykorzystywanie nieistotnej, co do jakości lub ilości, części e-wydania, poprzez cytowanie zawartości e-wydania, uznaje się - w ocenie Wydawcy - za sprzeczne z normalnym korzystaniem z e-wydania jako elektronicznej bazy danych i naruszające słuszne interesy producenta bazy oraz - w związku z tym - za stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.


5) Monitoring mediów

Zwielokrotnianie i rozpowszechnianie "Tygodnika Ciechanowskiego" lub jego fragmentów w formie cyfrowej w celu świadczenia bądź korzystania z usług monitorowania mediów, wymaga uzyskania stosownej licencji od Wydawcy lub SW REPROPOL.


Zarząd Spółdzielni Pracy "Ciech-Press"

Ciechanów, 10 lutego 2015 r.