ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Regulamin zamieszczania komentarzy

Regulamin zamieszczania komentarzy i innych materiałów na stronie CiechPress.pl

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu CiechPress.pl.

2. Właścicielem i administratorem serwisu jest Spółdzielnia Pracy "Ciech-Press, ul. ks. Piotra Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów

3. Użytkownicy mogą korzystać z serwisu wyłącznie w ramach dozwolonego użytku wyznaczonego przez przepisy o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Ustawa z 4.02.1994 r.), ustawy o ochronie baz danych (Ustawa z 27.07.2001 r.) oraz z poszanowaniem prawa, w szczególności przepisów Kodeksu karnego (Ustawa z 6 czerwca 1997 r.).

4. Właściciel nie jest zobowiązany do publikowania przekazanych komentarzy lub innych materiałów. Odmowa publikowania nie wymaga uzasadnienia. Administrator ma prawo dokonywania bez zgody użytkownika zmian i poprawek w przekazanych komentarzach, czy materiałach, a także dokonywania w nich skrótów.

5. Administrator ma prawo usuwać z serwisu komentarze i materiały:

- naruszające prawa osób trzecich, w tym:

a) prawa autorskie,

b) dobra osobiste (art. 23 Kodeksu Cywilnego), w tym m.in. obrażające inne religie, narodowości, służące rozpowszechnianiu nieprawdziwych albo ośmieszających informacji o danej osobie,

- sprzeczne z dobrymi obyczajami,

- zawierające wulgaryzmy,

- propagujące alkohol oraz środki odurzające

- o charakterze reklamowym lub promocyjnym

- zawierające dane osobowe, teleadresowe, adresy mailowe czy adresy stron www

- nawołujące do agresji

- zawierające treści skierowane bezpośrednio do pracowników redakcji "TC", jego wydań, mutacji i dodatków (takie komentarze i uwagi należy wysyłać na adres mailowy redakcji lub na adres mailowy osoby, której dotyczy komentarz - adresy mailowe pracowników są podane w zakładce O nas/Nasz Zespół.

Usunięcie komentarza, wypowiedzi lub innego nadesłanego materiału nie wymaga uzasadnienia.

6. Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość treści zamieszczanych przez użytkowników serwisu, w szczególności treści zawartych w komentarzach i innych materiałach.

7. Użytkownik, przesyłając lub umieszczając w serwisie komentarze oraz inne materiały, wyraża zgodę na ich publikowanie w serwisie CiechPress.pl oraz na korzystanie z przekazanych materiałów na następujących polach eksploatacji:

- wytwarzanie i zwielokrotnienie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną oraz techniką cyfrową

- każde publiczne udostępnienie utworu, w tym jego udostępnienie na jakichkolwiek nośnikach reklamowych w celu promocji serwisu www.tygodniksiedlecki.com.

8. Przesłanie przez użytkownika do serwisu CiechPress.pl materiałów prasowych (zdjęcia, filmy, nagrania, teksty) jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu. Użytkownik potwierdza tym samym, że jest autorem przesłanych materiałów i/lub dysponuje w stosunku do nich pełnią praw autorskich. W przypadku konkursów fotograficznych prowadzonych w serwisie, administrator ma prawo nie zamieścić na stronie wszystkich przesłanych przez uczestnika konkursu zdjęć, ze względów wymienionych w pkt. 5 oraz ze względu na zbyt dużą ich liczbę.

9. Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać do serwisu komentarzy lub materiałów, za których publikację w serwisie otrzymał lub ma otrzymać wynagrodzenie od osób trzecich, w szczególności materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym.

10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki awarii serwisu oraz za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych.

11. Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych innym osobom lub instytucjom. Może być jednak zobowiązany do wydania informacji o użytkowniku, w tym szczególnie informacji o adresie IP na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

12. Zmiany niniejszego regulaminu mogą zostać dokonane przez Administratora w każdym czasie i wchodzą w życie z chwilą ich udostępnienia na stronie serwisu.

Ciechanów, 7 marca 2021 r.