Spotka się Rada Gminy Ciechanów

Aż 28 punktów liczy porządek obrad XXX Sesji Rady Gminy Ciechanów zaplanowanej na 11 czerwca 2021 r. na godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8.

Porządek obrad:

Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
Wnioski i uwagi do protokołu z poprzedniej Sesji.
Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
Wypowiedzi radnych gminy.
Wypowiedzi i zapytania sołtysów.
Debata nad Raportem o Stanie Gminy Ciechanów za rok 2020.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ciechanów wotum zaufania za 2020 rok.
Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2020 rok”.
Debata i przyjęcie sprawozdania finansowego gminy Ciechanów za 2020 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ciechanów za 2020 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanów.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Ciechanów na rok 2021.
Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Ciechanów za rok 2020.
Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2020.
Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025.
Przyjęcie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2020r.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębów Bielin, Nużewko i Mieszki Różki.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Ujazdówek.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi: Ujazdówek i Rykaczewo.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi: Ujazdówek, Ujazdowo i Rykaczewo.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność gminy nieruchomości gruntowych w miejscowości Ujazdówek.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność gminy nieruchomości gruntowej w miejscowości Mieszki-Atle.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Ciechanów na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza na terenie Gminy Ciechanów.
Wolne wnioski i zapytania.
Odpowiedzi na pytania i wnioski.
Zamknięcie obrad.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

ul. Ściegiennego 2
06-400 Ciechanów
tel/fax: (23) 672 34 02
e-mail: sekretariat@ciechpress.pl