Dzikie wysypisko w gminie Płoniawy-Bramura

- Na działce znajdowały się różnego rodzaju odpady: wielkogabarytowe, budowlane oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - informuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przypomina, że zgodnie z art. 26 Ustawy o odpadach (Dz.U. 2019 r. poz. 701 ze zm.), posiadacz odpadów jest obowiązany do ich niezwłocznego usunięcia z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. Poprzez posiadacza odpadów rozumie się wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów.

- Domniemywa się, że posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości jest władający powierzchnią ziemi - informuje WIOŚ. 

Sprawa jest w toku. 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież