ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Rada Powiatu w Pułtusku. Sesja absolutoryjna i zakończenie kadencji

Fot. Starostwo w Pułtusku

W środę 24 kwietnia, w Starostwie Powiatowym w Pułtusku, odbyła się LXIV Sesji Rady Powiatu w Pułtusku, podczas której radni jednogłośnie udzielili wotum zaufania Zarządowi Powiatu, a następnie absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2023. Sesja połączona była z uroczystym zakończeniem VI kadencji Samorządu Powiatu Pułtuskiego.

Udzielenie wotum zaufania poprzedzone było dyskusją nad raportem o stanie Powiatu Pułtuskiego za 2023 rok, czyli zestawieniem najważniejszych danych o samorządzie powiatowym. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku 2023, a w szczególności zbiór wszystkich najważniejszych działań, podejmowanych przez organ wykonawczy powiatu, w celu realizacji podstawowych zadań powiatu.

Kolejnym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok. Zgodnie z porządkiem obrad głos zabrał Starosta Pułtuski Jan Zalewski – przewodniczący Zarządu Powiatu, który przedstawił informacje dotyczące realizacji budżetu powiatu oraz najważniejsze inwestycje zrealizowane w 2023 roku.

Jak poinformował Starosta Pułtuski ostateczny plan wydatków na 2023 roku wyniósł 156 025 360,96 zł, w tym wydatków majątkowych – 40 459 452,25 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 153 346 097,68 zł, co stanowi 98% planu. Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 40 424 441,24 zł t. 99,91 % planu. Ponadto poinformował o najważniejszych inwestycjach, zrealizowanych w 2023 roku, które objęły następujące obszary: infrastrukturę drogową – 22 632 592,29 zł, infrastrukturę edukacyjną – 4 721 221,03 zł, infrastrukturę społeczną – 7 074 900,03 zł oraz infrastrukturę administracyjną – 5 875 849,14 zł.

Radni Rady Powiatu w Pułtusku zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Pułtuskiego za rok 2023, a następnie jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Pułtuskiego.

Ostatnim punktem obrad LXIV Sesji Rady Powiatu w Pułtusku było uroczyste zakończenie VI kadencji Samorządu Powiatu Pułtuskiego, które stało się doskonałą okazją do podziękowania wszystkim, którzy przez ostatnie 5 lat pracowali dla dobra i rozwoju samorządu. Podziękowania otrzymali: Radni Rady Powiatu w Pułtusku, Sekretarz i Skarbnik Powiatu, dyrektorzy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Pułtusku, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, przedstawiciele służb, inspekcji, straży, instytucji współpracujących z samorządem, związków zawodowych oraz lokalnych mediów.

inf., zdj.: Wydział Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Pułtusku 

Całość w TC nr 18-19 z 30.04.2024 (wydanie papierowe w sprzedaży do 13.05.)

Komentarze obsługiwane przez CComment