ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Redaktor Naczelny - Ryszard Marut
(23) 672 34 02
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Redaktor Prowadzący - Marek Żbikowski
(23) 673 93 63 lub (23) 672 34 02
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Redakcja
Tygodnik Ciechanowski
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretariat
(23) 672 34 02
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro ogłoszeń i reklamy
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Anna Dąbrowska
(23) 672 44 96
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(23) 672 26 55

Księgowość
Kamila Niegowska
(23) 673 93 65
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kolportaż, promocja, prenumerata
(23) 672 34 02
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Radosław Marut
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dziennikarze

Izabela Koba
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Klaudia Kujawa
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Radosław Kowalski
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Krzysztof Jakubowski
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Walerian Dziczkiewicz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Radosław Marut
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ewa Stangrodzka-Kozłowska
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin zamieszczania ogłoszeń drobnych, wymiarowych i tekstów reklamowych w "Tygodniku Ciechanowskim" wydanie główne i wydania lokalne

I. Postanowienia ogólne

§1.
W regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć w następujący sposób:
"Ogólne zasady" - ogólne zasady zamieszczania ogłoszeń drobnych, wymiarowych i tekstów reklamowych w "Tygodniku Ciechanowskim", jego wydaniach lokalnych, mutacjach, dodatkach oraz insertowania.
"Tygodnik Ciechanowski" - tygodnik wydawany przez Spółdzielnię Pracy "Ciech - Press", a także wszystkie mutacje i dodatki tematyczne.
"Wydawca" - Spółdzielnia Pracy "Ciech- Press" z siedzibą w Ciechanowie, ul. Ściegiennego 2, zarejestrowana w KRS za nr 0000107303, płatnik VAT nr NIP 566-000-47-22.
"Ogłoszeniodawca" - osoba fizyczna lub prawna zamawiająca publikację w "Tygodniku Ciechanowskim" ogłoszenia drobnego, wymiarowego, tekstu reklamowego bądź insertowania.
"Ogłoszenie drobne" - ogłoszenie zgłoszone przez osobę fizyczną lub podmiot gospodarczy, płatne za słowo, znak, sms.
"Ogłoszenie wymiarowe" - ogłoszenie płatne za moduł, odpowiadający jednemu z ustalonych przez Biuro Reklamy i Ogłoszeń "Tygodnik Ciechanowski" typów modułów.
"Tekst reklamowy" - materiał reklamowy w formie ogłoszenia wymiarowego, płatnego za moduł, odpowiadającego jednemu z ustalonych przez Biuro Promocji i Reklamy “Tygodnika Ciechanowskiego" typów modułów.
"Insert" - materiał promocyjny, reklamowy, informacyjny, dołączany odpłatnie do całości lub części nakładu "Tygodnika Ciechanowskiego".

§2
1. Wydawca i redaktor nie ponoszą odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń i reklam.
2. Ogłoszeniodawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych po stronie Wydawcy w związku z treścią lub formą zamieszczonego ogłoszenia lub reklamy, w tym i do poniesienia niezbędnych kosztów postępowań spornych, wpisów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego i innych uzasadnionych wydatków Wydawcy poniesionych w związku z roszczeniami osób trzecich. Dotyczy to także tych przypadków, gdy stroną postępowania związanego z treścią lub formą ogłoszenia lub reklamy będzie redaktor naczelny "Tygodnika Ciechanowskiego".
3. Ogłoszeniodawca jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie, że przysługują mu prawa na dobrach niematerialnych (autorskie, pokrewne, wynalazcze, na znakach towarowych lub wzorach zdobniczych, z tytułu tajemnicy przedsiębiorstwa i inne) do posługiwania się użytymi w zleconych do publikacji ogłoszeniach lub reklamach - informacjami, danymi, utworami lub ich fragmentami, wizerunkami, znakami towarowymi lub wzorami zdobniczymi lub innymi elementami stanowiącymi przedmiot jakiejkolwiek ochrony prawnej. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z oświadczeniem Ogłoszeniodawcy, że powyższy obowiązek jest spełniony, zaś zamawiane ogłoszenie nie jest sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami).
4. Ogłoszenia w języku obcym będą publikowane wyłącznie pod warunkiem dołączenia tłumaczenia w języku polskim.
5. Dane osobowe ogłoszeniodawców, są przetwarzane zgodnie z RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych) przez Wydawniczą Spółdzielnię Pracy "Ciech Press" (zwany dalej operatorem) z siedzibą w Ciechanowie przy ul. Piotra Ściegiennego 2, informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ww. rozporządzeniem.
Podanie danych jest dobrowolne, podstawą przetwarzania danych jest realizacja zamówienia publikacji ogłoszenia.
Dane osobowe będą przetwarzane podczas realizacji zamówienia oraz przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
Użytkownik ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku pytań, dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem Danych.
Dane osobowe ogłoszeniodawców będą przetwarzane przez Wydawcę wyłącznie w celach realizacji usług. Nadto mogą być one przetwarzane, za zgodą użytkowników Serwisu, w prawnie usprawiedliwionych celach Wydawcy, w tym w marketingu bezpośrednim własnych produktów i usług.
Przetwarzane przez Wydawcę dane osobowe Użytkowników mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.
Zleceniodawca zobowiązany jest do podania swoich poprawnych, pełnych danych osobowych i adresowych. Wydawnictwo korzysta z tych danych jedynie w celu wydania zleceniodawcy ewentualnej faktury.
6. Wydawca może nie zamieszczać ogłoszeń, których treść odsyła Czytelnika do konkurencyjnych pism, internetowych serwisów ogłoszeniowych, bądź innych, konkurencyjnych dla Wydawnictwa nośników informacji.

§3
Wydawca zastrzega sobie prawo niedrukowania ogłoszeń i reklam oraz insertów sprzecznych z prawem, zasadami współżycia społecznego lub z zasadami programowymi Wydawcy.

§4
Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy, przyjęcia do publikacji lub odmowy dalszej publikacji ogłoszenia drobnego, wymiarowego lub tekstu reklamowego oraz insertów bez podania przyczyny.

II. Warunki publikacji ogłoszeń wymiarowych i tekstów reklamowych

§5
1. Publikacja ogłoszenia wymiarowego lub płatnych tekstów reklamowych jest dokonywana na podstawie pisemnego zamówienia (zlecenie), zawierającego następujące informacje:
- wielkość i format zamawianego ogłoszenia wymiarowego lub reklamy,
- proponowane daty emisji,
- miejsce publikacji ogłoszenia wymiarowego lub reklamy (np. strony redakcyjne, ogłoszeniowe itp.)
- formę i termin płatności, jeśli Ogłoszeniodawca jest płatnikiem podatku VAT, numer NIP,
- w przypadku Ogłoszeniodawcy będącego przedsiębiorcą, aktualne:
- imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby, która prowadzi ze strony Ogłoszeniodawcy sprawę zlecenia,
- pieczęć firmową oraz pieczątkę imienną i podpis dyrektora (prezesa zarządu) lub innej osoby (osób) upoważnionych do w imieniu Ogłoszeniodawcy
2. Zamówienie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Ogłoszeniodawca zobowiązany jest dostarczyć Wydawcy najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą ukazania się ogłoszenia
3. Wszelkie formalne braki i uchybienia w zamówieniu oraz niedotrzymanie terminów dostarczenia zamówienia, o których mowa w ust . 1 i ust.2 niniejszego paragrafu, zwalniają Wydawcę z obowiązku jego realizacji oraz ewentualnej odpowiedzialności, jaka mogłaby powstać z tego tytułu.
4. Integralną częścią zamówienia jest tekst ogłoszenia wymiarowego lub tekstu reklamowego, inne materiały graficzne bądź materiały gotowe do druku, oraz akceptacja osób upoważnionych o których mowa w §8.

§6
1. Ogłoszeniodawca może dokonać rezerwacji terminów, powierzchni planowanych ogłoszeń wymiarowych lub reklam.
2. Warunkiem uwzględnienia rezerwacji jest:
- istnienie odpowiednich możliwości technicznych po stronie Wydawcy,
- zobowiązanie się Ogłoszeniodawcy do dostarczenia zamówienia, o którym mowa w §5, ust. 1, nie później, niż na 7 dni roboczych przed terminem ukazania się ogłoszenia.
3. Niedostarczenie zamówienia w terminie określonym w § 6, ust. 2, zwalnia Wydawcę z obowiązku rezerwacji.

§7
1. Ogłoszeniodawca może dokonać wyboru miejsca publikacji ogłoszenia wymiarowego lub tekstu reklamowego.
2. Wybór miejsca publikacji ogłoszenia wymiarowego lub tekstu reklamowego w "Tygodniku Ciechanowskim" następuje wyłącznie poprzez:
- wskazanie rodzaju lub nazwy strony, na której ma być opublikowane ogłoszenie wymiarowe lub tekst reklamowy.
3. Warunkiem publikacji ogłoszenia wymiarowego lub tekstu reklamowego w wybranym przez Ogłoszeniodawcę miejscu jest:
- istnienie odpowiednich możliwości technicznych po stronie Wydawcy,
- dostarczenie zamówienia, o którym mowa w §5, ust. 1, wraz z pisemną informacją odnośnie miejsca publikacji ogłoszenia wymiarowego lub tekstu reklamowego, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
4. Ogłoszeniobiorca zastrzega sobie prawo żądania dopłaty za wybór miejsca.
5. Wybór miejsca publikacji ogłoszenia wymiarowego lub tekstu reklamowego
dokonany przez Ogłoszeniodawcę z pominięciem kryteriów wyboru, określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu lub warunków publikacji ogłoszenia wymiarowego bądź tekstu reklamowego w wybranym miejscu, określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu, zwalnia Wydawcę z obowiązku zamieszczenia ogłoszenia wymiarowego lub tekstu reklamowego w tym miejscu.

§8
1. Treść ogłoszenia wymiarowego lub tekstu reklamowego i ewentualnie komplet materiałów graficznych (logo, ilustracje, zdjęcia itp.) Ogłoszeniodawca zobowiązany jest dostarczyć Wydawcy łącznie z zamówieniem lub najpóźniej w terminie 5 dni roboczych przed emisją reklamy.
2. Niedotrzymanie przez Ogłoszeniodawcę terminów, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, może powodować niezamieszczenie zamówionego ogłoszenia wymiarowego lub tekstu reklamowego z jednoczesnym obciążeniem Ogłoszeniodawcy pełnymi kosztami zamówionego ogłoszenia wymiarowego lub tekstu reklamowego, o ile Ogłoszeniodawca nie zrezygnuje z zamówienia w terminie 3 dni roboczych przed emisją reklamy.
3. Materiały gotowe do druku i materiały graficzne, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, powinny spełniać wymagania techniczne, określone w cenniku ogłoszeń "Tygodnika Ciechanowskiego", oraz dostępne na stronie internetowej www.ciechpress.pl
4. Materiały, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, niespełniające wymagań technicznych, są przyjmowane wyłącznie na prośbę i ryzyko Ogłoszeniodawcy, na podstawie odrębnego pisemnego oświadczenia.
5. W przypadku ogłoszeń wymiarowych i tekstów reklamowych zawierających teksty lub fotografie autorstwa osób trzecich, są one przyjmowane po złożeniu przez Ogłoszeniodawcę pisemnego oświadczenia, że przysługują mu wszystkie autorskie prawa majątkowe do tych materiałów i że zobowiązuje się do pokrycia w pełnej wysokości ewentualnej szkody, którą Wydawca miałby ponieść w wyniku ich publikacji.

§9
1. Ewentualne zmiany zamówienia, treści ogłoszenia wymiarowego lub tekstu reklamowego bądź materiału graficznego Ogłoszeniodawca zobowiązany jest dostarczyć Wydawcy na piśmie, z dokładnym określeniem ich zakresu nie później niż na 5 dni przed emisją ogłoszenia.
2. W przypadku przekroczenia terminów odnośnie zgłoszenia ewentualnych zmian zamówienia, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki publikacji ogłoszenia wymiarowego lub tekstu reklamowego w wersji pierwotnej, przy jednoczesnym obciążeniu Ogłoszeniodawcy pełnymi kosztami zrealizowanego zamówienia.

§10
Rezygnacja z zamówienia, o którym mowa w § 5, ust. 1, wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Rezygnacja z zamówienia nie powoduje konsekwencji finansowych po stronie Ogłoszeniodawcy, jeżeli zostanie dostarczona Wydawcy nie później niż na 5 dni roboczych przed emisją ogłoszenia wymiarowego lub tekstu reklamowego.
3 Rezygnacja z zamówienia otrzymana przez Wydawcę po terminie określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu, powoduje obciążenie Ogłoszeniodawcy, ale nie później niż 3 dni robocze przed emisją reklamy, należnością w wysokości 50% wartości ogłoszenia wymiarowego lub reklamy.

III. Warunki publikacji ogłoszeń drobnych

§11
1. Publikacja ogłoszenia drobnego jest dokonywana na podstawie
- osobiście lub przez osobę upoważnioną w biurze ogłoszeń w Ciechanowie przy ul. Ściegiennego 2 oraz w terenowych punktach;
- pisemnego zamówienia;
- zlecenia publikacji poprzez stronę internetową "Tygodnika Ciechanowskiego";

2. Ogłoszenia drobne przyjmowane są do rubryk i podrubryk według klasyfikacji podanej na formularzach ogłoszeniowych
3. W żadnym przypadku Wydawca nie gwarantuje kolejności publikacji ogłoszeń w ramach rubryki i/lub podrubryki. Dotyczy to także jednoszpaltowych ogłoszeń modułowych, umieszczanych na życzenie klienta w rubryce ogłoszeń drobnych.
4. Sortowanie ogłoszeń jest dokonywane automatycznie przez program komputerowy.
5. Do publikacji nie będą przyjmowane ogłoszenia z: wykrzyknikami, literami "a", cyframi "0" itp, umieszczanymi na początku treści.
6. Użycie cudzysłowu: na początku ogłoszenia jest uzasadnione tylko wtedy, gdy ogłoszenie zaczyna się od nazwy własnej. W innych przypadkach stosowanie cudzysłowu lub innych znaków sortujących na początku ogłoszenia jest nieuzasadnione i zamówienia takie nie będą realizowane.
7. Zlecenie publikacji ogłoszenia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

§12
Ogłoszenia drobne, zlecane na piśmie
1. Publikacja ogłoszenia drobnego dokonywana jest na podstawie pisemnego zamówienia zawierającego następujące informacje:
- treść ogłoszenia drobnego, która jest integralną częścią zamówienia
- proponowane daty emisji,
- miejsce publikacji ogłoszenia drobnego - rodzaj, nazwę rubryki (np. rubryka usługi, zdrowie itp.),
- formę i termin płatności,
- numer NIP jeśli Ogłoszeniodawca jest płatnikiem podatku VAT

- w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, adres zamieszkania, czytelny podpis Ogłoszeniodawcy oraz:
a) w przypadku ogłoszeń drobnych w rubryce "Towarzyskie" ogłoszeniodawca jest zobowiązany okazać dowód tożsamości,
b) ogłoszeniodawca może odmówić okazania dowodu tożsamości,
c) w przypadku odmówienia okazania dowodu tożsamości przez ogłoszeniodawcę, wydawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia ogłoszenia do publikacji bez podania przyczyny.
2. Ogłoszenie drobne zamawiane w formie pisemnej, może mieć maksymalnie 30 słów.
Powyżej tej liczby staje się ogłoszeniem modułowym.

§13
Ogłoszenia drobne zamieszczane poprzez stronę internetową.
1. Publikacja ogłoszenia drobnego dokonywana jest na podstawie zlecenia publikacji poprzez podanie danych identyfikujących ogłoszeniodawcę: imię, nazwisko oraz adres poczty internetowej, nr. telefonu, albo też danych wskazujących nazwę firmy i dane teleadresowe. Następnie zapozna się z niniejszym Regulaminem.
Wybierając akceptację "akceptuję regulamin" Ogłoszeniodawca oświadcza, że akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.ciechpress.pl oraz dokonanie płatności.
2. Wysokość opłat za zamieszczenie ogłoszenia drobnego ustalana jest zgodnie z wyceną za ogłoszenie zrobioną przez system komputerowy według, cennika (skrót lub umieszczony cennik). Płatności są realizowane za pośrednictwem firmy Dotpay, opisanej na stronie https://www.dotpay.pl Użytkownik nie jest obciążany żadną dodatkową kwotą z tytułu obsługi przez firmę Dotpay, a podane w module ogłoszeniowym ceny są cenami ostatecznymi.
3. Ogłoszeniobiorcy przysługuje prawo zmiany cen zawartych w cenniku, o którym mowa powyżej, w każdym czasie, bez ograniczeń. Zmiana cen nie ma wpływu na wysokość opłaty za publikację ogłoszeń będących w trakcie realizacji.
4. Ogłoszeniobiorca ponosi odpowiedzialność prawną za treść i formułę Serwisu i może odmówić publikacji ogłoszenia, którego treść jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego (art. 36 ust. 2 ustawy prawo prasowe).
5. W razie odmowy publikacji ogłoszenia z powodów określonych w ust. 5, Ogłoszeniodawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot zapłaty za ogłoszenie.
6. Wydawca zastrzega sobie prawo publikacji, wymiany, sprzedaży ogłoszeń innym podmiotom.
7. Wydawca-Ogłoszeniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za:
- za treść zamieszczanych ogłoszeń drobnych
- szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Ogłoszeniodawcę z serwisu, lub za korzystanie z serwisu przez Ogłoszeniodawców niezgodne z postanowieniami niniejszego "Regulaminu"
- niezamieszczenie ogłoszenia, jeżeli nastąpiło ono wskutek zdarzeń, których
Ogłoszeniobiorca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,
- przerwy w działaniu serwisu internetowego, zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Ogłoszeniobiorcy.
8. Ogłoszeniodawca zastrzega sobie prawo: dokonywania korekt językowych przesłanych ogłoszeń oraz zmiany szyku wyrazów, bez zmiany istoty treści ogłoszenia.
9. Ogłoszenie zamówione poprzez serwis internetowy będzie publikowane na łamach"Tygodnika Ciechanowskiego" w terminach określonych i w dziale "Ogłoszenia drobne", w stosownej rubryce i na stronie internetowej - tylko przy wyborze opcji.
10. "Tygodnik Ciechanowski" ukazuje się we wtorki. Ogłoszenia do bieżącego wydania, przesłane za pośrednictwem Internetu, przyjmowane są do czwartku do godz. 14.00.
11. Ogłoszeniobiorca zastrzega sobie prawo zmiany terminów przyjmowania ogłoszeń i ich realizacji.

§14
1. Rezygnacja z zamówienia, o którym mowa w §10 ust. 1, wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Rezygnacja z zamówienia nie powoduje konsekwencji finansowych po stronie
Ogłoszeniodawcy, jeżeli zostanie dostarczona Wydawcy nie później niż na 5 dni roboczych przed pierwszą emisją ogłoszenia.
3. Rezygnacja z zamówienia, otrzymana po terminie określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu, powoduje obciążenie Ogłoszeniodawcy należnością w wysokości 100% wartości ogłoszenia.

V. Warunki insertów

§15
1. Insertowanie jest dokonywane na podstawie pisemnego zamówienia, zawierającego następujące informacje:
- wielkość, format, liczbę stron wkładki,
- tytuł, nazwę, rodzaj wydania, do którego ma być dołączona wkładka
- proponowaną datę lub daty emisji wkładki,
- formę i termin płatności,

2. Zamówienie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Ogłoszeniodawca jest zobowiązany dostarczyć Wydawcy w terminie 5 dni roboczych przed emisją insertu.
3. Wszelkie formalne braki i uchybienia w zamówieniu oraz niedotrzymanie terminów dostarczenia zamówienia, o których mowa w ust 2 niniejszego paragrafu, zwalniają Wydawcę z obowiązku jego realizacji oraz ewentualnej odpowiedzialności, jaka mogłaby powstać z tego tytułu.
4. Integralną częścią zamówienia jest wkładka, o której mowa w § 14.

§16
1. Ogłoszeniodawca jest zobowiązany dostarczyć wkładkę pod wskazany przez Wydawcę adres firmy, która zajmuje się insertowaniem, najpóźniej 6 dni roboczych przed emisją insertu.
2. Niedostarczenie wkładki pod wskazany przez Wydawcę adres firmy, jak również niedotrzymanie przez Ogłoszeniodawcę terminów, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, powoduje nie zamieszczenie wkładki, z jednoczesnym obciążeniem Ogłoszeniodawcy pełnymi kosztami zamówionego insertowania, o ile Ogłoszeniodawca nie zrezygnuje z zamówienia w trybie określonym w §17.
3. W przypadku insertów zawierających teksty lub fotografie autorstwa osób trzecich, Ogłoszeniodawca oświadcza, że przysługują mu wszystkie autorskie prawa majątkowe do tych materiałów i że zobowiązuje się do pokrycia w pełnej wysokości ewentualnej szkody, którą Wydawca miałby ponieść w rezultacie ich publikacji.
4.Wydawca zastrzega sobie prawo akceptacji insertów przed realizacją zamówienia.
5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość techniczną emitowanych insertów.
6. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia mechaniczne insertów powstałe w trakcie transportu oraz kolportowania gazety.

§ 17
1. Rezygnacja z zamówienia, o którym mowa w § 14 ust. 1, wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Rezygnacja z zamówienia nie powoduje konsekwencji finansowych po stronie
Ogłoszeniodawcy, jeżeli zostanie dostarczona Wydawcy nie później, niż w terminie 3 dni roboczych przed emisją insertu.
3.Rezygnacja z zamówienia, otrzymana przez Wydawcę po terminie określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu, powoduje obciążenie Ogłoszeniodawcy należnością w wysokości 100% wartości insertowania
V. Warunki emisji reklamy na stronie internetowej www.ciechpress.pl "Tygodnika Ciechanowskiego"

§18
1. Emisja reklamy na stronie internetowej "Tygodnika Ciechanowskiego" odbywa się na podstawie pisemnego zamówienia, zawierającego następujące informacje:
- daty emisji reklamy,
- czas wyświetlania reklamy lub zamawianą liczbę odsłon
- miejsce emisji wielkość i rodzaj zamawianej reklamy
- formę i termin płatności,
- podpisane zlecenie o którym mowa §5

§ 19
1. Ogłoszeniodawca może dokonać rezerwacji terminów, miejsc reklamowych,
2. Warunkiem uwzględnienia rezerwacji jest:
- istnienie odpowiednich możliwości technicznych po stronie Wydawcy,
- zobowiązanie się Ogłoszeniodawcy do dostarczenia zamówienia, o którym mowa w §18 ust. 1, nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem określonym w Regulaminie ogłoszeń internetowych, załącznik nr 1
3. Niedostarczenie zamówienia w terminie określonym w §20, ust. 2 zwalnia Wydawcę z obowiązku rezerwacji.

§20
Ogłoszeniodawca może dokonać wyboru miejsca emisji reklamy.
2. Wybór miejsca emisji reklamy na stronie internetowej "Tygodnika Ciechanowskiego" następuje wyłącznie poprzez: wskazanie rodzaju lub nazwy strony, na której ma być emitowana reklama.
3. Warunkiem emisji reklamy w wybranym przez Ogłoszeniodawcę miejscu jest:
- istnienie odpowiednich możliwości technicznych po stronie Wydawcy,
- dostarczenie zamówienia, o którym mowa w §18, ust. 1, wraz z pisemną informacją odnośnie miejsca emisji reklamy, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, w terminach określonych w Regulaminie ogłoszeń internetowych, załącznik nr 1.
4. Wybór miejsca emisji reklamy, dokonywany przez Ogłoszeniodawcę z pominięciem kryteriów wyboru określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu lub warunków emisji reklamy w wybranym miejscu oraz rezygnacji z reklamy są określone w Regulaminie ogłoszeń internetowych, załącznik nr 1
VI. Warunki zamieszczania ogłoszeń przez punkty akwizycji i agencje reklamowe
1. Niniejszy regulamin dotyczy również zamieszczania ogłoszeń drobnych za pośrednictwem Agencji Reklamowych i punktów akwizycji współpracujących z Wydawcą na podstawie odrębnych umów dwustronnych.
2. Agencje Reklamowe i punkty akwizycji ponoszą odpowiedzialność w ramach własnego przedsiębiorstwa za prawidłowe przyjęcie zlecenia na zamieszczenie ogłoszenia drobnego, tekstu reklamowego zobowiązując się do stosowania zasad dotyczących personalizacji Ogłoszeniodawcy, opisanych w niniejszym regulaminie.
3. Zlecenia zamieszczenia ogłoszenia, złożone przez Ogłoszeniodawcę za pośrednictwem Agencji Reklamowych i punktów akwizycji Wydawca przyjmuje za pewne i sprawdzone szczególnie pod względem ich wiarygodności.

VII. Płatności

§21

1. Za zamówione ogłoszenie drobne, wymiarowe lub tekst reklamowy oraz insertowanie Ogłoszeniodawca jest zobowiązany zapłacić Wydawcy wynagrodzenie.
Wynagrodzenie za zamieszczenie ogłoszenia drobnego poprzez internet jest płatne z góry według zasad opisanych w paragrafach 11 i 12 niniejszego Regulaminu.
2. Za zamówione ogłoszenie drobne, wymiarowe lub tekst reklamowy oraz insertowanie Ogłoszeniodawca może dokonać płatności gotówką w kasie Biura Reklamy i Ogłoszeń, w kasie Agencji Reklamowej i punktu akwizycji lub przelewem na konto.
a) przed emisją ogłoszenia drobnego, wymiarowego, tekstu reklamowego lub wkładki,
b) po emisji ogłoszenia drobnego, wymiarowego, reklamy lub insertu na podstawie faktury VAT.
3. W przypadku płatności po emisji Ogłoszeniodawca jest zobowiązany zrealizować ją w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury. Niedotrzymanie powyższego terminu płatności spowoduje naliczenie odsetek ustawowych za cały okres zwłoki.
4. W przypadku niedotrzymania terminu płatności, o którym mowa w § 21, ust. 3 Wydawca ma prawo:
a) odmówić przyjęcia zamówienia na insertowanie lub publikację następnych ogłoszeń drobnych, wymiarowych lub reklam Ogłoszeniodawcy,
b) wstrzymać emisję kolejnych insertów lub druk kolejnych ogłoszeń drobnych, wymiarowych lub reklam Ogłoszeniodawcy, w przypadku zamówienia przewidującego cykliczne emisje, jeżeli niedotrzymanie terminu płatności dotyczy poprzedniej emisji lub całego zamówionego cyklu emisji ogłoszenia drobnego, wymiarowego, reklamy lub insertu,
c) obciążenie już opublikowanych ogłoszeń według obowiązującego cennika - bez udzielonego rabatu.

§22
1. Wynagrodzenie Wydawcy za zamówione insertowanie, publikację ogłoszenia drobnego, wymiarowego lub reklamy jest ustalane na podstawie:
a) cennika zawierającego ceny, dopłaty i rabaty, obowiązującego w dniu zamówienia lub dokonania płatności przed emisją lub po emisji ogłoszenia.

§23
Do wszystkich cen zawartych w cenniku ogłoszeń drobnych, wymiarowych lub tekstów reklamowych oraz insertowania "Tygodnika Ciechanowskiego" należy doliczyć podatek VAT: w wysokości 23%.

VIII. Reklamacje

§24
1. Reklamacje dotyczące sposobu i jakości realizacji zamówienia, Ogłoszeniodawca jest zobowiązany zgłaszać Wydawcy na piśmie w ciągu 7 dni od daty pierwszej zakwestionowanej publikacji ogłoszenia drobnego, wymiarowego lub reklamy bądź emisji insertu.
2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, powinny zawierać:
a) w odniesieniu do publikacji ogłoszeń drobnych, wymiarowych lub reklam:
- opis wad i usterek opublikowanego ogłoszenia drobnego, wymiarowego lub reklamy w stosunku do złożonego zamówienia bądź informację, że nie doszło do publikacji ogłoszenia drobnego, wymiarowego lub reklamy, pomimo dostarczonego zamówienia;
- numer ogłoszenia wymiarowego, reklamy lub treść ogłoszenia drobnego;
- datę i numer wydania , w którym doszło lub miało dojść do publikacji reklamowanego ogłoszenia drobnego, wymiarowego lub reklamy;
- propozycję rekompensaty;
b) w odniesieniu do emisji insertu:
- dokładny opis nieprawidłowości w wykonaniu insertowania, w stosunku do złożonego zamówienia bądź informację, że nie doszło do emisji insertu, pomimo dostarczonego zamówienia;
- datę i numer wydania, w którym doszło lub miało dojść do emisji wkładki;
- propozycję rekompensaty.

§ 25
1. Niedotrzymanie terminu zgłoszenia reklamacji, terminu realizacji reklamacji bądź nie zachowanie jej formy pisemnej powoduje utratę przez Ogłoszeniodawcę prawa do reklamacji ogłoszenia drobnego, wymiarowego, tekstu reklamowego lub insertu, jak też kolejnych dotkniętych wadą lub usterką emisji tego samego materiału, w przypadku emisji cyklicznych.

§ 26
1. Złożenie reklamacji nie zwalnia Ogłoszeniodawcy z obowiązku opłacenia kolejnych emisji. W przypadku braku płatności stosuje się odpowiednio postanowienia § 21, ust. 5.
IX. Postanowienia końcowe

§ 27
1. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy umieszczenia materiałów reklamowych, jeżeli ich treść jest niezgodna z prawem, zasadami współżycia społecznego lub linią programową gazety.
2. Ogłoszenia dotyczące oferowania pracy za granicą przyjmowane są tylko od osób i firm będących pracodawcami na danym terenie. Wymagane jest okazanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej i możliwość zatrudnienia. Nie przyjmuje się ogłoszeń oferujących pracę za granicą od pośredników bez stosownych koncesji
3. Ogłoszenia pochodzące od biur matrymonialnych przyjmowane są wyłącznie z jednoczesnym złożeniem przez ogłoszeniodawcę kserokopii o wpisaniu tej działalności do właściwej ewidencji działalności gospodarczej.
4. Zakazane jest zamieszczanie ogłoszeń i reklam:
a) o treści naruszającej dobre obyczaje, a w tym godność człowieka, naruszającej uczucia religijne, przekonania polityczne; dotyczących dyskryminacji rasowej, oszczerczych, godzących w dobre imię osoby lub firmy, w tym ogłoszeń typu: "Za długi X nie odpowiadam, Y", "Sprzedam długi X"
b) zwodniczych, oszukańczych, nieprawdziwych, np.: ogłoszeń nakłaniających do udziału w grach towarzyskich typu - "łańcuszek szczęścia" lub anonimowych ogłoszeń obiecujących znaczne profity
c) dotyczących sprzedaży broni, zamawianych przez osoby fizyczne i prawne nie posiadające zezwolenia na handel bronią
d) dotyczących handlu narządami ludzkimi
e) dotyczących zabiegów usuwania ciąży
f) środków odurzających i psychotropowych (ustawa o zapobieganiu narkomanii DzU Nr 4 z 1985 r., poz. 15, rozporządzenie RM o środkach odurzających i psychotropowych oraz o nadzorze nad tymi środkami - DzU Nr 53 z 1985 r., poz. 275)
g) napojów alkoholowych zgodnie z ustawą (ustawa z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - DzU Nr 35, poz. 230 z późniejszymi zmianami),
h) wyrobów tytoniowych, rekwizytów tytoniowych i produktów imitujących wyroby tytoniowe lub rekwizyty tytoniowe oraz symboli związanych z używaniem tytoniu,
i) gier losowych i zakładów wzajemnych - gry cylindryczne i gry w karty: Black Jack, poker, baccarat, gry w automatach losowych, gra w bingo, gry pieniężne i fantowe, totalizatory (art. 8 ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych - DzU Nr 68, poz. 341)
j) środków farmaceutycznych i materiałów medycznych kierowanych do dzieci
k) leków wydawanych wyłącznie z przepisu lekarza (art. 31 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - DzU Nr 47, poz. 211). Na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 21 lutego 1994 r. w sprawie zasad i form prowadzenia reklamy i przekazywania informacji o środkach farmaceutycznych i materiałach medycznych (MP Nr 17, poz. 131), przedmiotem reklamy środków farmaceutycznych i materiałów medycznych mogą być wyłącznie środki i materiały dopuszczone do obrotu w Polsce (atest, świadectwo dopuszczenia do obrotu, świadectwo rejestracyjne),
l) środków farmaceutycznych i materiałów medycznych, których treść jest przekazywana w sposób sugerujący lub sprawiający wrażenie, że:
1) stosowanie materiału lub środka nie wymaga konsultacji lekarskiej,
2) odbiorca reklamy na podstawie zawartej w niej treści (np. opisu choroby) może określić stan własnego zdrowia
3) stosowanie środka lub materiału gwarantuje wyleczenie lub polepszenie stanu zdrowia, oraz że wyniki leczenia przy zastosowaniu danego środka lub materiału są równoważne lub lepsze niż przy zastosowaniu innego środka lub materiału
4) stosowaniu środka lub materiału nie towarzyszy działanie niepożądane.
m) w rubryce matrymonialne, podrubryce szukam partnera lub szukam partnerki posiadających inny kontakt aniżeli numer oferty (do odbioru w Biurach Ogłoszeń) lub numer skrytki pocztowej, ewentualnie adres ogłoszeniodawcy za jego pisemną zgodą.
5. Lekarze, lekarze dentyści, upoważnieni technicy dentystyczni i technicy wykonujący prace laboratoryjne na zlecenie lekarzy dentystów, posiadający upoważnienie do wykonywania zawodu poza publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, mogą ogłaszać się, podając imię i nazwisko, tytuł lub stopień naukowy, określenie zawodu, stopień i dziedzinę specjalizacji oraz godziny przyjęć - §1 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 14 listopada 1988 r., w sprawie ogłaszania się pracowników medycznych wykonujących zawód poza zakładami społecznymi służby zdrowia - DzU Nr 39, poz. 312, takie zlecenie wymaga imiennego potwierdzenia lekarza składającego zamówienie - pieczęć lekarska.

§ 28
1. Niniejszy Regulamin zamieszczania ogłoszeń drobnych, wymiarowych i tekstów reklamowych w “Tygodniku Ciechanowskim" oraz insertowania wchodzi w życie 1 kwietnia 2021 r.
2. Integralną część Regulaminu zamieszczania ogłoszeń drobnych, wymiarowych i tekstów reklamowych w "Tygodniku Ciechanowskim" oraz insertowania stanowi załącznik nr 1.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym "Regulaminie" mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i prawa prasowego.

 

Regulamin zamieszczania komentarzy i innych materiałów na stronie CiechPress.pl

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu CiechPress.pl.

2. Właścicielem i administratorem serwisu jest Spółdzielnia Pracy "Ciech-Press, ul. ks. Piotra Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów

3. Użytkownicy mogą korzystać z serwisu wyłącznie w ramach dozwolonego użytku wyznaczonego przez przepisy o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Ustawa z 4.02.1994 r.), ustawy o ochronie baz danych (Ustawa z 27.07.2001 r.) oraz z poszanowaniem prawa, w szczególności przepisów Kodeksu karnego (Ustawa z 6 czerwca 1997 r.).

4. Właściciel nie jest zobowiązany do publikowania przekazanych komentarzy lub innych materiałów. Odmowa publikowania nie wymaga uzasadnienia. Administrator ma prawo dokonywania bez zgody użytkownika zmian i poprawek w przekazanych komentarzach, czy materiałach, a także dokonywania w nich skrótów.

5. Administrator ma prawo usuwać z serwisu komentarze i materiały:

- naruszające prawa osób trzecich, w tym:

a) prawa autorskie,

b) dobra osobiste (art. 23 Kodeksu Cywilnego), w tym m.in. obrażające inne religie, narodowości, służące rozpowszechnianiu nieprawdziwych albo ośmieszających informacji o danej osobie,

- sprzeczne z dobrymi obyczajami,

- zawierające wulgaryzmy,

- propagujące alkohol oraz środki odurzające

- o charakterze reklamowym lub promocyjnym

- zawierające dane osobowe, teleadresowe, adresy mailowe czy adresy stron www

- nawołujące do agresji

- zawierające treści skierowane bezpośrednio do pracowników redakcji "TC", jego wydań, mutacji i dodatków (takie komentarze i uwagi należy wysyłać na adres mailowy redakcji lub na adres mailowy osoby, której dotyczy komentarz - adresy mailowe pracowników są podane w zakładce O nas/Nasz Zespół.

Usunięcie komentarza, wypowiedzi lub innego nadesłanego materiału nie wymaga uzasadnienia.

6. Użytkownicy serwisu publikują swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość treści zamieszczanych przez użytkowników serwisu, w szczególności treści zawartych w komentarzach i innych materiałach.

7. Użytkownik, przesyłając lub umieszczając w serwisie komentarze oraz inne materiały, wyraża zgodę na ich publikowanie w serwisie CiechPress.pl oraz na korzystanie z przekazanych materiałów na następujących polach eksploatacji:

- wytwarzanie i zwielokrotnienie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną oraz techniką cyfrową

- każde publiczne udostępnienie utworu, w tym jego udostępnienie na jakichkolwiek nośnikach reklamowych w celu promocji serwisu www.tygodniksiedlecki.com.

8. Przesłanie przez użytkownika do serwisu CiechPress.pl materiałów prasowych (zdjęcia, filmy, nagrania, teksty) jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu. Użytkownik potwierdza tym samym, że jest autorem przesłanych materiałów i/lub dysponuje w stosunku do nich pełnią praw autorskich. W przypadku konkursów fotograficznych prowadzonych w serwisie, administrator ma prawo nie zamieścić na stronie wszystkich przesłanych przez uczestnika konkursu zdjęć, ze względów wymienionych w pkt. 5 oraz ze względu na zbyt dużą ich liczbę.

9. Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać do serwisu komentarzy lub materiałów, za których publikację w serwisie otrzymał lub ma otrzymać wynagrodzenie od osób trzecich, w szczególności materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym.

10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki awarii serwisu oraz za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych.

11. Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych innym osobom lub instytucjom. Może być jednak zobowiązany do wydania informacji o użytkowniku, w tym szczególnie informacji o adresie IP na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

12. Zmiany niniejszego regulaminu mogą zostać dokonane przez Administratora w każdym czasie i wchodzą w życie z chwilą ich udostępnienia na stronie serwisu.

Ciechanów, 7 marca 2021 r.

Regulamin korzystania z artykułów prasowych

"Tygodnik Ciechanowski" (wraz z ze swoimi wydaniami i mutacjami) jest publikacją periodyczną w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631; dalej jako: p.a.p.p) oraz internetowym serwisem prasowym będącym mutacją wydania papierowego ( w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku - Prawo prasowe (Dz. U. nr 5 poz. 24; dalej jako: Prawo prasowe), zarejestrowanym przez Sąd Okręgowy w Warszawie wydawanym przez Spółdzielnię Pracy "Ciech-Press" w Ciechanowie.


Ochrona prawna

"Tygodnik Ciechanowski" w postaci wydania papierowego, jak i e-wydania lub internetowego serwisu prasowego, podlega ochronie prawnej określonej zarówno w p.a.p.p., jak i w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, (Dz. U. nr 128 poz. 1402) a także ochronie na podstawie regulacji ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503).

Kopiowanie lub dalsze rozpowszechnianie całości wydania "Tygodnika Ciechanowskiego" lub jego fragmentów, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w p.a.p.p, bez zgody wydawcy jest zabronione. Wyjątki od wyłącznego prawa wydawcy nie mogą naruszać normalnego korzystania z publikacji oraz godzić w słuszne interesy wydawcy.

Biorąc powyższe pod uwagę, Wydawca przedstawia niniejszy regulamin i uznaje, że - w przypadku niektórych rodzajów korzystania w ramach dozwolonego użytku publicznego - stosowanie zasad zawartych w niniejszym regulaminie nie narusza jego słusznych interesów oraz normalnego korzystania z utworu.


I. Słownik pojęć zdefiniowanych w regulaminie korzystania z artykułów prasowych

1. Prasa oznacza dzienniki, czasopisma i Internetowe serwisy prasowe, zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosownie do postanowień art. 20 Prawa prasowego oraz programy radiowe i telewizyjne w rozumieniu ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 1993 r., nr 7, poz. 34.);

2. Materiałem prasowym jest materiał prasowy w rozumieniu Prawa prasowego opublikowany w "Tygodniku Ciechanowskim" wraz z jego wydaniami i mutacjami oraz dodatkami tematycznymi;

3. Artykułem jest Materiał prasowy będący utworem w rozumieniu p.a.p.p., w szczególności prezentujący opinie, poglądy, ustalenia lub stanowisko twórcy na określony temat, a także sprawozdanie lub wywiad;

4. E-wydanie jest to cyfrowa postać egzemplarza dziennika lub czasopisma. E-wydanie jest elektroniczną bazą danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych oraz stanowi utwór w rozumieniu p.a.p.p.;

5. Internetowy serwis prasowy oznacza zbiór stron internetowych dostępnych w sieci internet pod określonymi w stopce serwisu lub regulaminie domenami, będący prasą w rozumieniu Prawa prasowego dostępny wyłącznie dla Użytkowników serwisu;

6. Serwis internetowy oznacza zbiór stron internetowych dostępnych w sieci internet, niebędący prasą w rozumieniu Prawa prasowego;

7. Przedrukiem jest rozpowszechnienie w Prasie przez wydawcę - w celach informacyjnych i w oryginale (całości lub co najmniej 20%) części Artykułu wcześniej rozpowszechnionego w Prasie przez innego wydawcę;

8. Przeglądem prasy są tworzone w celach informacyjnych artykuły bądź audycje, zestawiające informacje na temat tych publikacji i utworów, zawierające ich tytuły, imiona i nazwiska ich autorów (pseudonimy), zaczerpnięte z nich cytaty z ich źródłami oraz komentarze autora przeglądu;

9. Opracowaniem artykułu jest utwór powstały w wyniku adaptacji, tłumaczenia, omówienia lub innego przerobienia. Opracowaniem artykułu jest także przejęcie informacji zawartej w Artykule, wraz z przejęciem układu i struktury jej przedstawienia (tzw. sparafrazowanie). Opracowanie artykułu wymaga podania przypisu, zawierającego tytuł utworu pierwotnego, imię i nazwisko (pseudonim) jego autora oraz źródło;

10. Cytat oznacza urywek rozpowszechnionego Artykułu lub rozpowszechniony drobny Artykuł w całości, przytoczony w innym utworze stanowiącym samoistną całość, w zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości, z podaniem imienia i nazwiska (pseudonimu) twórcy oraz źródła;

11. Prostą informacją prasową, niepodlegającą ochronie prawa autorskiego, jest Materiał prasowy pozbawiony cech indywidualnej twórczości, np. programy telewizyjne, teatralne i kinowe, notowania giełdowe i walutowe, informacje o wypadkach, komunikaty o pogodzie, proste ogłoszenia i wiadomości, sondażowe wypowiedzi czytelników, słuchaczy lub widzów - z zastrzeżeniem ochrony sposobu wyrażenia, w tym w szczególności ochrony układu graficznego oraz danych stanowiących zawartość chronionej bazy danych;

12. Fotografią reporterską jest fotografia będąca uchwyceniem "na gorąco" obserwowanego zdarzenia, migawką tego, co się działo, a nie tłem, w którym wcześniej rozwijała się akcja;

13. Uprawnionym jest wydawca Prasy oraz - w przypadku, gdy wydawca Prasy nie nabył autorskich praw majątkowych albo licencji wyłącznej do Artykułu - podmiot, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe lub licencja wyłączna do Artykułu;

14, Strona znormalizowanego maszynopisu to tekst w postaci kartki maszynopisu zawierający 1.880 znaków ze spacjami lub plik elektroniczny zawierający tekst składający się z 1.880 znaków ze spacjami;

15. Objętość artykułu - liczba znaków ze spacjami w Artykule;

Š - znak zastrzeżenia praw autorskich;

℗ - znak odpłatności;

18. Šâ„— - umieszczenie takich dwóch znaków przy Artykule, w szczególności przy Aktualnym Artykule, oznacza możliwość jego dalszego rozpowszechniania tylko i wyłącznie po uiszczeniu opłaty zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie www.ciechpress.pl i w zgodzie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

19. Użytkownikiem serwisu jest osoba fizyczna lub osoba upoważniona przez Użytkownika Instytucjonalnego będąca subskrybentem lub prenumeratorem serwisu.

20. Użytkownik Instytucjonalny - podmiot, będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub osobą prawną, udostępniającą pracownikom lub współpracownikom dostęp do Serwisu;

21. Subskrypcja Serwisu oznacza wyrażanie zgody przez użytkownika na zasady dotyczące korzystania z tego Serwisu w tym w szczególności politykę prywatności i akceptację plików cookies. Zgoda na subskrypcję może wymagać korzystania z Serwisu za pośrednictwem indywidualnego konta Użytkownika lub akceptacji przez Użytkownika plików cookies;

22. Prenumerata Serwisu oznacza uzyskanie dostępu do Serwisu za odpłatnością w tym w szczególności w systemie "paywall";

23. Wydawca - Spółdzielnia Pracy Ciech-Press, ul. ks. Piotra Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów, tel. 23 672 34 02, f, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

24. SW REPROPOL - Stowarzyszenie Wydawców REPROPOL (dane kontaktowe: ul. Foksal 3/5 00- 366 Warszawa, tel (+48 22) 828 59 33 fax (+48 22) 827 87 18, e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., NIP 525 234 37 42) - organizacja zbiorowego zarządzania reprezentująca Wydawcę.


II. Zasady korzystania z "Tygodnika Ciechanowskiego" przez osoby fizyczne w celach związanych z użytkiem osobistym.

Stosownie do treści art. 23 p.a.p.p. osoby fizyczne niebędące Użytkownikami Instytucjonalnymi, ani osobami korzystającymi z "Tygodnika Ciechanowskiego" w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy lub wykonywania innej współpracy z Użytkownikiem Instytucjonalnym, mogą korzystać z "Tygodnika Ciechanowskiego" jako bazy danych i e-wydania "Tygodnika Ciechanowskiego" lub Portalu Regionalnego Ciech-Press.pl jako elektronicznej bazy danych w zakresie własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym, pod warunkiem, iż "Tygodnik Ciechanowski", e-wydanie "Tygodnika Ciechanowskiego" lub treści z Portalu Regionalnego Ciech-Press.pl zostały pozyskane w sposób legalny i z legalnego źródła.

Osobom fizycznym, które nie są Użytkownikami Instytucjonalnymi, ani osobami korzystającymi z "Tygodnika Ciechanowskiego" lub e-wydania "Tygodnika Ciechanowskiego" lub Portalu Regionalnego Ciech-Press.pl Serwisu Prasowego "Tygodnika Ciechanowskiego" w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy lub wykonywania innej współpracy z Użytkownikiem Instytucjonalnym, Wydawca udziela bezpłatnej zgody na korzystanie z Materiałów Prasowych składających się na zawartość e-Wydania "Tygodnika Ciechanowskiego" lub Portalu Regionalnego Ciech-Press.pl poprzez używanie odnośników (linków) do stron serwisów społecznościowych (np. Fb, Google+) umieszczonych przy tych Materiałach Prasowych.


III. Zasady korzystania z "Tygodnika Ciechanowskiego"w celu dalszego rozpowszechniania przez Prasę i w Internecie oraz cytowania w ramach dozwolonego użytku publicznego.

1) Przedruki

a) Dalsze rozpowszechnianie Artykułów oznaczonych znakami Šâ„— bez uzyskania stosownej licencji od Wydawcy lub SW REPROPOL, jest zabronione, chyba że zostanie uiszczona opłata zgodna z cennikiem; dotyczy to również Aktualnych Artykułów na tematy polityczne, gospodarcze lub religijne.

b) Cennik, o którym mowa w punkcie a) zamieszczony jest na stronie www.ciechpress.pl. Opłaty należy wnosić na podane w cenniku konto bankowe, stosownie do wzoru stanowiącego załącznik do cennika; równocześnie należy przesłać do Wydawcy lub SW REPROPOL dane umożliwiające wystawienie faktury VAT;

c) W celu uzyskania licencji, o której mowa w punkcie a), należy skontaktować się z Wydawcą lub SW REPROPOL;

d) Przedruk fotografii i utworów plastycznych, w tym fotografii reporterskich, jest możliwy wyłącznie na podstawie licencji Uprawionego. W celu uzyskania licencji należy skontaktować się z Wydawcą lub SW REPROPOL;

e) Aktualnym artykułem jest Artykuł na aktualny temat polityczny, gospodarczy lub religijny:

- przez 24 godziny od dnia wydania "Tygodnika Ciechanowskiego" jego wydań, mutacji oraz dodatków lub dokonania aktualizacji e-wydania "Tygodnika Ciechanowskiego" lub Portalu Regionalnego Ciech-Press przed momentem Przedruku w stosunku do rozpowszechnień w Internetowym serwisie prasowym, dzienniku, programie radiowym i telewizyjnym,

- 7 dni przed datą Przedruku w stosunku do rozpowszechnień w tygodniku,

- 14 dni przed datą Przedruku w stosunku do rozpowszechnień w dwutygodniku,

- 31 dni przed datą Przedruku w stosunku do rozpowszechnień w miesięczniku,

- 90 dni przed datą Przedruku w stosunku do rozpowszechnień w kwartalniku lub w czasopiśmie o rzadszej częstotliwości.

f) Terminy określone w pkt. e) mogą ulec wydłużeniu, o ile podmiot dokonujący Przedruku wykaże, że temat Artykułu z uwagi na swoją specyfikę jest nadal aktualny;

g) Przedruk Artykułu wymaga podania źródła tzn. nazwy tytułu prasowego wraz z datą jego rozpowszechnienia, nr strony (o ile to możliwe) oraz imienia i nazwiska (pseudonimu) twórcy Artykułu.


2) Przeglądy prasy

a) Przeglądy prasy są możliwie w prasie drukowanej, w programach radiowych i telewizyjnych;

b) Udostępnianie Cytatu z Artykułu w ramach Przeglądu prasy jest możliwe, o ile cytat wraz z komentarzem nie zastąpi potrzeby zapoznania się z Artykułem;


3) Opracowanie

a) Rozpowszechnianie Opracowania Artykułu wymaga licencji Wydawcy. W celu uzyskania licencji należy skontaktować się z Wydawcą lub SW REPROPOL;

b) Sporządzanie i rozpowszechnianie opracowania publikacji periodycznej jest zabronione.


4) Cytat

a) Cytowanie rozpowszechnionego Artykułu jest możliwe w Prasie oraz w Serwisach internetowych będących utworem w rozumieniu p.a.p.p. lub w utworach publikowanych w Serwisach internetowych w celu krytyki lub recenzji;

b) Cytat z rozpowszechnionego Artykułu nie może zastępować potrzeby zapoznania się z tym Artykułem;

c) Cytat z rozpowszechnionego Artykułu - z zastrzeżeniem pkt. d)-f) poniżej - nie może przekraczać 5% objętości tego Artykułu i jednej strony znormalizowanego maszynopisu, ani nie może stanowić więcej niż 20% utworu, w którym jest wykorzystywany. Wszystkie cytaty z Artykułów rozpowszechnione w danym utworze nie mogą przekroczyć 50% zawartości tego utworu.

d) Z zastrzeżeniem pkt. f) poniżej, Cytat z Artykułu, przekraczający 5% objętości Artykułu lub jedną stronę znormalizowanego maszynopisu może zostać potraktowany jako dozwolony dla Prasy Przedruk, o ile spełnia on warunki określone w III pkt 1) powyżej z zachowaniem przewidzianych tam zastrzeżeń i warunków, w szczególności tych, które dotyczą odpłatności. \

e) Co do zasady uznaje się, że zamieszczanie w Internetowym serwisie prasowym lub Serwisie internetowym urywków o objętości nieprzekraczającej 11 słów rozpowszechnionych w Artykule, mieści się w prawie cytatu, pod warunkiem zamieszczenia linku do strony głównej serwisu zawierającego Artykuł oraz deep linku do Artykułu, chyba że jest to niemożliwe z przyczyn technologicznych leżących po stronie Internetowego serwisu prasowego, z którego pochodzi Artykuł.

f) Cytaty przekraczające objętości określone w pkt c) powyżej, mogą być stosowane, o ile podmiot dokonujący Cytatu wykaże, że taki rozmiar Cytatu z Artykułu jest usprawiedliwiony przez szczególny cel, nie narusza normalnego korzystania z Artykułu lub uzasadnionego interesu Uprawnionego.

g) Powtarzające się i systematyczne pobieranie lub wtórne wykorzystywanie nieistotnej, co do jakości lub ilości, części e-wydania, poprzez cytowanie zawartości e-wydania, uznaje się - w ocenie Wydawcy - za sprzeczne z normalnym korzystaniem z e-wydania jako elektronicznej bazy danych i naruszające słuszne interesy producenta bazy oraz - w związku z tym - za stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.


5) Monitoring mediów

Zwielokrotnianie i rozpowszechnianie "Tygodnika Ciechanowskiego" lub jego fragmentów w formie cyfrowej w celu świadczenia bądź korzystania z usług monitorowania mediów, wymaga uzyskania stosownej licencji od Wydawcy lub SW REPROPOL.


Zarząd Spółdzielni Pracy "Ciech-Press"

Ciechanów, 10 lutego 2015 r.

Spółdzielnia Pracy "Ciech-Press" w Ciechanowie szanuje i przestrzega prawa użytkowników do prywatności. Poniżej znajdziecie Państwo informacje na temat tego w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy informacje o użytkownikach Portalu Regionalnego CiechPress.pl oraz w jaki sposób dbamy o ochronę danych osobowych użytkowników, stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne.


Przetwarzanie danych osobowych użytkowników Portalu Regionalnego CiechPress.pl 

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane w portalu CiechPress.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie adresu poczty elektronicznej użytkownika jest niezbędne dla nadania ogłoszenia drobnego, skorzystania z "Newslettera". Regulaminy szczegółowe mogą wskazywać inne dane osobowe, których przekazanie jest niezbędne w celu skorzystania z określonej nimi usługi. Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane przez SP Ciech-Press wyłącznie do kontaktów z użytkownikami, niezbędnych w ramach wykonania danej usługi.


Administrator danych osobowych:

Spółdzielnia Pracy "Ciech-Press" z siedzibą w Ciechanowie, ul. ks. Piotra Ściegiennego 2, wpisana do Rejestru KRS przez SR dla m.st. Warszawy, XXI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000107303 aktualnie w Rejestrze Spółdzielni RS 337, Sąd Rejonowy w Ciechanowie Wydział V Gospodarczy.


Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez SP Ciech-Press za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Administrator może wykorzystywać dane osobowe wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi użytkowników portalu, w szczególności w ramach wykonywania usług: nadanie ogłoszenia czy "Newsletter", oraz komunikacji z użytkownikami, którzy wyrazili na to zgodę.


Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia

Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu i poprawiania swoich danych osobowych przekazanych SP Ciech-Press w ramach usługi nadanie ogłoszenia czy Newsletter poprzez kontakt z administratorem danych.

Każda osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w ramach korzystania z usług dostępnych w portalu CiechPress.pl może się zwrócić bezpośrednio do administratora portalu z prośbą o umożliwienie jej dostępu do nich, ich poprawienia lub usunięcia, przesyłając wiadomość na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Ochrona przetwarzanych danych osobowych

Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym. Ponadto wszystkie osoby przetwarzające na użytek portalu CiechPress.pl dane osobowe użytkowników posiadają stosowne upoważnienia wydane przez administratora danych osobowych w myśl art. 37 ustawy o ochronie danych osobowych.


Udostępnianie danych osobowych

Administrator danych nie przekazuje (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) zgromadzonych danych osobowych użytkowników portalu CiechPress.pl osobom trzecim. Dane, jakie Administrator może ujawnić współpracującym z nim podmiotom, mają charakter ogólnych zestawień statystycznych niepozwalających na identyfikację indywidualnych użytkowników.

Przetwarzanie innych danych użytkowników portalu CiechPress.pl

Na portalu CiechPress.pl zbieramy także informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP). Są one wykorzystywane w celach technicznych związanych z administracją naszymi serwerami. Adresy IP są również wykorzystywane do zbierania ogólnych statystycznych informacji demograficznych dotyczących odwiedzających portal.


Pliki Cookies

Portal CiechPress.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika portalu (np. komputerze, komórce) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych portalu i pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył, czyli w tym wypadku SP Ciech-Press. Pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika portalu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator portalu Spółdzielnia Pracy Ciech-Press.

SP Ciech-Press nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki są umieszczone na stronach serwisów w portalu CiechPress.pl.

Korzystamy z plików cookies w celach:

- dostosowania zawartości stron internetowych portalu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika portalu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 

- utrzymania sesji użytkownika portalu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie portalu ponownie wpisywać loginu i hasła; 

- zapamiętania podejmowanych interakcji np. udzielonych odpowiedzi przy przeprowadzanych sondach internetowych; 

- dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W ramach portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: 

- sesyjne (session cookies) pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

- stałe (persistent cookies) pliki przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies, w portalu stosowane są następujące rodzaje: 

- niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach portalu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach portalu; 

- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach portalu; 

- wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych portalu; 

- funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; 

- statystyczne służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych; 

- reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Użytkownik końcowy może wyrazić zgodę na przechowywanie plików cookies pochodzących z portalu w jego urządzeniu końcowym za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym.

UWAGA! W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy portalu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika portalu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Warto pamiętać, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych portalu.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej Użytkownika.

 

Więcej artykułów…