RIO odpowiada w sprawie absolutorium

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żurominie w sprawie nieudzielenia burmistrz absolutorium. Nie obyło się bez uwag dotyczących projektu uchwały.

„Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie stwierdza, że przedmiotowy wniosek Komisji Rewizyjnej, oparty na negatywnej opinii o wykonaniu przez Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin budżetu za 2021 rok spełnia wymogi formalno-prawne, natomiast zgłasza uwagi w stosunku do jego podstaw merytorycznych” - czytamy na wstępie pisma, jakie RIO skierowało do Rady Miejskiej w Żurominie. Oznacza to, że wniosek został poprawnie skonstruowany, jednak, w ocenie RIO, jest zbyt mało szczegółowy i nie zawiera całokształtu kontekstu, z jakiego wynikają nieprawidłowości.

Uzasadnienie do uchwały RIO ma ponad dwie strony. Zdaniem składu orzekającego „Analiza przedmiotowego wniosku nie wykazuje wystarczających przesłanek do uznania, że Komisja Rewizyjna dokonała skonkretyzowanej i dostatecznie udokumentowanej oceny całokształtu stopnia wykonania budżetu. Samo uzasadnienie w ograniczonym stopniu obrazuje sposób dochodzenia Komisji do przedstawionej tezy o negatywnym wykonaniu budżetu”. RIO w ten sposób odniosło się do faktu, iż w kontekście przyznania lub nie absolutorium burmistrz komisja powinna przeanalizować cały budżet i zawrzeć to we wniosku, a nie skupiać się wyłącznie na nieprawidłowościach, tak aby przedstawić wszystkim radnym całościowy obraz sytuacji finansowej gminy za rok 2021. Co ciekawe, RIO wniosło swoje uwagi do 3 spośród 4 nieprawidłowości wskazanych w projekcie uchwały o nieudzieleniu burmistrz absolutorium. „Kurtynę milczenia” opuszczono na kwestię wykreślenia z budżetu dywidendy, jaką miały wnieść do gminy Żuromińskie Zakłady Komunalne.

W kontekście niezrealizowania przez burmistrz wydatków RIO postanowiło zacytować wypowiedzi Anety Goliat, przesłane instytucji w ramach odpowiedzi na wniosek komisji, które już przedstawiliśmy na naszych łamach. Problemem w kwestii wykonania projektu na salę gimnastyczną w Chamsku miała być opieszałość radnych, którzy, w ocenie burmistrz, wprowadzili do budżetu środki na tę inwestycję zbyt późno, ale także wzrost cen materiałów budowlanych. W przypadku niezrealizowania przez burmistrz wyceny urządzeń wodociągowych, powodem miała być pandemia i „duża absencja pracowników”...

Co do spornego zdania na temat natury prowadzonych prac w aktualnej siedzibie ODR-u (remont czy modernizacja) i zaksięgowania kwot przeznaczanych na ten cel, zdaniem radnych, w sposób niewłaściwy w rubryce wydatków bieżących zamiast wydatków majątkowych RIO odniosło się w ten sposób: „Charakter wydatków w tym konkretnym przypadku nie rzutował na stopień realizacji budżetu, a sama klasyfikacja rodzaju wydatków (bieżące, czy majątkowe) nie skutkuje wykonaniem lub niewykonaniem budżetu ogółem”.

Jak zauważył skład orzekający, dochody budżetowe samorządu wyniosły na koniec 2021 roku 74.344.360,29 zł, co stanowiło 102,73% planu, a wydatki zrealizowano w 93,07 % w stosunku do planu, tj. w kwocie 69.074.766,50 zł. Wynik budżetu za 2021 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 5.269.593,79zł, podczas gdy planowany był deficyt budżetowy w wysokości 1.852.464,54 zł. Według RIO radni z Komisji Rewizyjnej powinni odnieść się do całokształtu budżetu i wówczas ocenić istność niewykonania wskazanych we wniosku dochodów i wydatków.

„W orzecznictwie sądów administracyjnych mocno akcentuje się stanowisko, że w procesie udzielania absolutorium konieczne jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, jaki jest stan zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych w stosunku do zaplanowanych kwot, jakie są przyczyny rozbieżności pomiędzy stanem planowanym a rzeczywistym, czy winą za owe rozbieżności można obciążyć organ wykonawczy, czy też były one wynikiem obiektywnych uwarunkowań. Tymczasem we wniosku Komisji Rewizyjnej występuje fragmentaryzacja elementów oceny wykonania budżetu, bez odniesienia do kontekstu jego całokształtu” - zarzucili na koniec radnym członkowie składu orzekającego RIO, jednak nie polemizowali z zasadnością wymienionych we wniosku nieprawidłowości.

Tomasz Budzich, przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM w Żurominie, zapoznał się dokładnie z uwagami RIO i zapowiedział, że komisja przedłoży kolegom i koleżankom projekt uchwały o nieudzieleniu burmistrz absolutorium podczas sesji, która odbędzie się w najbliższy wtorek (28 czerwca br.). 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

ul. Ściegiennego 2
06-400 Ciechanów
tel/fax: (23) 672 34 02
e-mail: sekretariat@ciechpress.pl