Nagrody pieniężne w konkursie LKD

Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze, działająca na terenie powiatu płońskiego,  ogłasza konkurs im. Stefana Czarnowskiego o tytuł Inclusion-Leadera, skierowany do lokalnych grup działania i ich beneficjentów z województwa mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i małopolskiego.

Celem konkursu jest zgromadzenie dobrych praktyk pokazujących rozwiązania w województwie mazowieckim, warmińsko-mazurskim i małopolskim włączających społeczność w tym grupy defaworyzowane do zarządzania, wdrażania i oceny procesu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, a także wprowadzaniu zmian i tworzeniu nowych rozwiązań.

Zależy nam szczególnie na włączeniu do procesu wdrażania LSR tych osób, grup, które są zagrożone wykluczeniem społecznym ze względu na utrudniony dostęp do rynku pracy, pochodzenie, miejsce zamieszkania, rasę, przynależność religijną, wiek, płeć, niepełnosprawność.

W konkursie nawiązujemy do postaci Stefana Czarnowskiego (1879 – 1937), wybitnego polskiego socjologa, pochodzącego z Kroczewa w powiecie płońskim, mającego duże zasługi na rzecz rozwoju systemu zabezpieczeń społecznych i strategii państwa opiekuńczego w demokracjach zachodnich. Jego dzieło jest naszym zasobem, dobrą inspiracją i drogowskazem. Poprzez konkurs chcemy zidentyfikować i pokazać innowacyjne metody i narzędzia takie jak budowanie partnerstwa, tworzenia sieci powiązań, wspierania lokalnych liderów, konsultacje i inne, na rzecz włączania grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zainteresowane LGD lub ich beneficjenci dokonują zgłoszeń do biura LGD-PM na karcie zgłoszenia do 16 lipca 2021 r. Skan wypełnionej i podpisanej karty należy wysłać drogą mailową na adres biuro@lgdpm.pl. Komisja dokona oceny i wyłoni laureatów do 10 sierpnia 2021 r.

Zgłoszenia można składać w następujących kategoriach:

Działania włączające osoby bezrobotne, kobiety powracające na rynek pracy,
Działania włączające młodzież do 26 roku życia,
III. Działania włączające seniorów powyżej 60 roku życia,

Inne działania włączające grupy defaworyzowane ze względu na pochodzenie, miejsce zamieszkania, rasę, przynależność religijną, płeć, niepełnosprawność.
Jedno LGD lub jeden beneficjent LGD mogą złożyć 2 różne projekty w 2 różnych kategoriach.

Przyznane zostaną po 3 nagrody główne w każdej z 4 kategorii.

Wysokość nagród (wartość nagród finansowych zostanie pomniejszona o podatek zgodnie z obowiązującymi przepisami): I miejsce: 5000 zł, II miejsce: 4000 zł,  III miejsce: 3000 zł. Ponadto wyróżnienia specjalne rzeczowe Wójta Gminy Załuski i Starosty Powiatu Płońskiego o wartości po 1000 zł.

Wybrane projekty zawierające rozwiązania włączające osoby zagrożone wykluczeniem społecznym do życia publicznego, angażujące je do różnych inicjatyw oddolnych, będą zamieszczone również we wspólnej publikacji w wersji elektronicznej w 2 wersjach językowych (polskiej i angielskiej) oraz rozpowszechniane w wybranych województwach, kraju i UE.

Partnerzy projektu: Powiat Płoński, Gmina Załuski, Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.

ul. Ściegiennego 2
06-400 Ciechanów
tel/fax: (23) 672 34 02
e-mail: sekretariat@ciechpress.pl