ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Burmistrz kolejny raz unieważnia konkurs. Ile może trwać impas?

fot. K.Kujawa

Ewa Szczepańska, zastępczyni burmistrza Lubowidza, już kolejny, trzeci raz unieważniła konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Lubowidzu. Beta Borowska, zwyciężczyni konkursu, rozważa podjęcie kroków prawnych w tej sprawie.

Niemożliwe? A jednak. Burmistrzyni 4 listopada br. wydała kolejne zarządzenie unieważniające konkurs na dyrektora ZS w Lubowidzu, po raz kolejny rozszerzyła także uzasadnienie do zarządzenia. Ponownie wskazano na uchybienia proceduralne w wyborze członków komisji spośród Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej. Nowością jest natomiast rozszerzenie uzasadnienia o interpretację prawną przepisów dotyczących podstaw do unieważnienia konkursu. Trzeba przyznać, że jest ona na swój sposób szokująca. Czytamy w niej, że przepis, na który powołuje się urząd, to stwierdzenie innych nieprawidłowości w postępowaniu konkursowym, a te nie są skonkretyzowane w żadnym "katalogu nieprawidłowości".

"Ustawodawca celowo użył sformułowania >inne nieprawidłowości<, co należy rozumieć każde nieprawidłowości, oprócz tych jakie zostały wymienione w pkt. 1,2 i3 tego przepisu. Tak więc każda nieprawidłowość w przeprowadzeniu postępowania konkursowego może stanowić podstawę jego unieważnienia" - czytamy w uzasadnieniu (zachowano pisownię oryginalną).

Dalej burmistrz, a może raczej radca prawny tego samorządu, polemizuje z tezami zawartymi w poprzednim rozstrzygnięciu nadzorczym wojewody, podtrzymując swoje stanowisko, że przy wyborze niektórych członków komisji konkursowej doszło do uchybień, co do czego burmistrz "nie ma wątpliwości". To jednak nie wszystko. W uzasadnieniu czytamy również, że: "Po drugie wskazać należy, że konstrukcja przedmiotowego przepisu nie wymaga, aby zostało wykazane, że dane uchybienia spowodowały skutek w postaci wpływu na wynik wyborów. Wystarczającą przesłanką jest tu samo powstanie takiej możliwości, a nie pewność, że dane uchybienie spowodowało skutek w postaci wpływu na wynik wyboru". Z tegoż wywodu wynika bezsprzecznie, że samorząd nie czuje się w obowiązku udowadniać wpływu wykrytych przez siebie uchybień na wynik konkursu, choć w końcowych wnioskach twierdzi, że nieprawidłowości w wyborze członków komisji mają realny wpływ na przebieg konkursu. Gdyby tak było, UMiG w Lubowidzu na pewno mógłby odwołać się od decyzji wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i tam udowodnić prawdziwość swoich twierdzeń. Więc dlaczego burmistrz tego nie robi, a wydaje kolejne zarządzenia w tej sprawie?

To może trwać długie 10 miesięcy

Przed wydaniem kolejnego zarządzenia przez burmistrz zadaliśmy Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie pytanie, czy w związku ze stwierdzeniem nieważności przez organ nadzoru Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Lubowidz w sprawie unieważnienia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Lubowidzu, może zostać ponownie wydane kolejne (już 3) zarządzenie w tej sprawie."[...]Organ nadzoru nie może również zapobiec na przyszłość podejmowaniu przez organ wykonawczy takich aktów, nawet tych wadliwych. Środkiem nadzoru, jakim dysponuje Wojewoda, jako organ nadzoru, jest rozstrzygnięcie nadzorcze, eliminujące z obrotu prawnego akt w sposób istotny sprzeczny z prawem. W tym zakresie organ nadzoru działa kasacyjnie, co oznacza, że sam nie podejmuje nowego aktu prawnego. Wyjaśnienia wymaga również, że w przypadku postępowania konkursowego, gdy w jakikolwiek sposób wycofano z obiegu prawnego akt unieważniający konkurs (w niniejszej sprawie - rozstrzygnięciem nadzorczym), w mocy pozostaje wynik konkursu".

Dalej MUW wskazuje, że dyrektor wyłonionej w konkursie w tym przypadku przysługuje możliwość odwołania się od decyzji burmistrz do sądu pracy. Na pytanie, ile może trwać taka sytuacja, MUW udzielił konkretnej odpowiedzi - 10 miesięcy, powołując się na art. 63 ust. 13 Prawa oświatowego, czyli na przepis mówiący o tym, że organ prowadzący, do czasu powierzenia stanowiska dyrektora, może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora dotychczasowemu wicedyrektorowi lub nauczycielowi danej placówki.

Komentarze obsługiwane przez CComment